Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση μέρους κτιρίου , συνολικού εμβαδού 173,16 τ.μ. και περιβάλλοντος χώρου εμβαδού 12 τ.μ. (περίπου) στο Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου

 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση κτίριο εμβαδού 173,16 τ.μ. και περιβάλλοντος χώρου εμβαδού 12 τ.μ. (περίπου)  με κωδικό 05020610   του Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την 16η Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00.  Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για μίσθωση μέρους κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου στο Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου.  Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 500,00 ευρώ ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό  661/470026-05 στην Εθνική Τράπεζα.  Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την 16η Οκτωβρίου  2017  και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Κομνηνού Ηρώ

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558, http://www.gaiaose.gr