ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ για την υποβολή προτάσεων του ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΟΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

 

Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 234/A2/30-06-2017 του Διοικητικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση και αποφασίσθηκε να εκδοθεί Τεύχος Μεταβολών για το διαγωνισμό «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΟΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 2η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558) και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ